خدمات شهري رنگ آمیزی سرعت کاه های آسفالتی سطح شهر حسن آباد 1403/2/26

در ادامه فعالیت های خدماتی، ترافیکی و به منظور زیبا سازی نمای...

در ادامه فعالیت های خدماتی، ترافیکی و به منظور زیبا سازی نمای بصری ،رنگ آمیزی سرعت کاه های آسفالتی سطح شهر حسن آباد درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: محمدجوادقمی با اعلام این خبرگفت ، پیرومطابات شهروندان محترم وتاکید مهندس یعقوبی شهردار حسن آباد،، اجرای طرحهای آرام ‌سازی ترافیک و ایمن ‌سازی معابر درکنارفعالیت های دیگر همچون نصب تابلوهای ترافیکی دردستورکارحوزه ترافیک شهرداری قرارداردودرهمین راستا طی هفته های اخیر با توجه به اینکه اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت کاه های آسفالتی در کاهش سرعت خودروها و ایمنی عابران نقش موثرداردوبه تبع آن کاهش آمارتصادفات راایفامیکند، رنگ آمیزی سرعت کاه های معابرشهردردستورکارقرارگرفت ودرحال انجام است.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8335
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 07:18 1403/3/30