آگهی مناقصات و مزایده ها
موضوع : آگهی مناقصه عمومی: آگهی مناقصه عمومی: پروژه نرده گذاری ضلع شمال وجنوب پارک فرهنگ شهرحسن آباد
تاریخ شروع : 1401/3/3
تاریخ پایان دریافت اسناد : 1401/3/12
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ : 1401/3/25 تا ساعت 14:30
زمان بازگشایی پاکات : 1401/3/26 ساعت 14:30
موضوع : ((آگهی مزایده عمومی)) فروش اقلام مستعمل واسقاط شده موجوددرانبارشهرداری حسن آباد
تاریخ شروع : 1401/2/25
تاریخ پایان دریافت اسناد : 1401/3/3
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ : 1401/3/16 تا ساعت 14:30
زمان بازگشایی پاکات : 1401/3/17 ساعت 14:30

متاسفانه مناقصه فعالی وجود ندارد

متاسفانه فراخوان فعالی وجود ندارد

متاسفانه استعلام فعالی وجود ندارد

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد