اخبار شهردار 📷برگزاری اولین نشست شهردار جدید حسن آبادفشافویه با کارکنان شهرداری 1400/6/29

🔹با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اولین نشست شهردارمنتخب با کارکنان شهرداری برگزار شد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای...

🔹با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اولین نشست شهردارمنتخب با کارکنان شهرداری برگزار شد.
✍🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه ، صبح امروزدوشنبه 29 شهریورماه 1400 اولین نشست صمیمی شیرزادیعقوبی شهردارمنتخب با کارکنان شهرداری با حضورحسن ایلانلورئیس شورای اسلامی شهرومسئولین واحدهای شهرداری برگزارشد.
🔹درابتدای این نشست ،حسن ایلانلوضمن معرفی شهردارجدیدوقدردانی از تلاشهای محمدقدس شهردارسابق شهرداری وسرکارخانم تاری وردی سرپرست شهرداری وهمراهی بسیارخوب پرسنل مجموعه شهرداری درپیشبرداهداف مدیریت شهری دردوره های مختلف افزود، امیدواریم با تعامل وهمکاری بیشتردرجهت توسعه وآبادانی شهروهمچنین برنامه های پیش رو وتحقق اهداف ازپیش تعین شده درراستای توسعه وآبادانی شهرگام های موثربرداشته ودرپایان دوره شهروندان عزیز این تغییرات را احساس کنند.
🔹درادامه این نشست شیرزادیعقوبی شهردارجدیدحسن آبادضمن تشکروقدردانی از اعتماد منتخبین مردم دردوره ششم شورای اسلامی شهربه تشریح برنامه های مدیریت شهری پرداخت .
🔹ایشان دربخشی از سخنان خودسلامت وپاکدستی رااز محورهای اصلی کارخوددانست وافزود ، ازموضوعاتی موردتاکیدبنده است وبایدبسیاربه آن توجه شود سلامت ،صداقت وپاکدستی است که امیدواریم با سرلوحه قراردادن موضوعات مطروحه ،درراستای ارائه خدمات وتحقق خواسته ها ومنافع شهروندان محترم گام های محکم وموثربرداشته وشرمنده مردم نشویم .
🔹وی به تکریم ارباب رجوع ، عدالت محوری وصیانت از حقوق شهروندان وبرخوردمناسب با مراجعه کنندگان به شهرداری بسیار تاکیدکرد وافزود ، هیچ شهروندی از شهرداری با نارضایتی نبایدخارج شودودرب اتاق بنده همیشه برروی مردم بازاست ومجمموعه شهرداری نیزبایدتلاش کنند افرادی که به شهرداری مراجعه می کند به تمام خواسته های قانونی خودبرسند وبارضایت کامل ولبخندشهرداری راترک کنند.
🔹برنامه محوری وپیگیری واجرای برنامه های مدیریت شهری درچهارچوب قوانین ومصوبات شورای اسلامی شهر، استفاده بهینه از نیروها ،تاکیدبرافزایش سرانه فضای سبزوتحول دراین حوزه ، ساماندهی ورودی شهر، بررسی ورفع مشکلات حوزه خدمات شهری وزیباسازی وتحقق خواسته های شهروندان دراین راستا، رفع مشکلات ترافیکی ،جذب سرمایه گذاربا هدف توسعه شهروتامین منابع مالی پایداربرای شهرداری، استفاده ازظرفیت نخبگان وجوانان ومشارکت شهروندان ، توجه ویژه به مناطق محروم ومناطق کم برخوردار، تاکید ونظارت برساخت وسازها بویژه درحریم شهرو...از جمله موضوعاتی بودکه مدیریت شهری برآن تاکیدکرد.
✅شهردارحسن آباددرادامه با تاکیدبرلزوم رعایت قوانین ، اظهارامیدواری کرد با هم اندشی و همکاری و تعامل بین حوزه های مختلف شهرداری انشاا... بتوانیم شهری در خور شان شهروندان فهیم و شریف حسن آبادداشته باشیم.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6140
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:46 1400/8/4