اخبار شهردار تاکید شهردارحسن آبادبر پیگیری و اتمام پروژه ها وبرنامه های نیمه تمام سال 1400 1400/9/9

تاکید شهردارحسن آبادبر پیگیری و اتمام پروژه ها وبرنامه...

تاکید شهردارحسن آبادبر پیگیری و اتمام پروژه ها وبرنامه های نیمه تمام سال 1400

  ششمین جلسه هماهنگی ، مسئولین واحدهای شهرداری ،به منظور پیگیری و بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه ها و پروژه های شهرداری دردفترکارشهرداربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه: ششمین جلسه هماهنگی ، مسئولین واحدهای شهرداری ،به منظور پیگیری و بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه ها و پروژه های شهرداری دردفترکارشهرداربرگزارشد.

درجلسه صبح امروز ،شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد،ضمن تاکیدبرپیگیری دقیق وسریع پروژه های دردست اقدام وبرنامه های دیگرشهرداری که طی جلسات گذشته دردستورکارقرارگرفت وبخشی از آن به انجام رسید،  موضوعاتی همچون نظم وانضباط اداری ، تکریم ارباب رجوع ، پیگیری درخواست های شهروندان رامطرح وارائه خدمات درخورشان شهروندان راخواستارشد.

درادامه جلسه ، مسئولین واحدهای شهرداری به ارائه گزارش اقدامات حوزه خود، دردوماهه اخیرپرداختندوپیشنهادات وبرنامه های خودرادرپیشبردکارهای اولویت داردرمدت باقیمانده از سال جاری مطرح نمودند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9781
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:17 1400/11/9