اخبار شهردار بازدیدشهرداروچندتن از مسئولین از راه دسترسی دوم شهرک صنعتی شمس آباد واقع درابتدای ورودی شهرحسن آباد(میدان قائم) 1401/3/11

 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسللامی شهرحسن آباد: صبح امروز چهارشنبه 11خردادماه...

 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسللامی شهرحسن آباد: صبح امروز چهارشنبه 11خردادماه ،شیرزادیعقوبی شهردارحسن آبادبه همراه حسینی رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه ، حسن ایلانلو رئیس شورای اسلامی شهر، کوهنشین مدیرشهرک صنعتی شمس آباداز راه دسترسی دوم شهرک صنعتی شمس آبادواقع درابتدای ورودی شهراز مسیرآزادراه خلیج فارس ومیدان قائم ، به منظور بررسی ادامه این پروژه که با هدف تسهیل دردسترسی صنعتگران وکارگران برای ورودوخروج به شهرک صنعتی درحال راه اندازی است ، بازدید بعمل آوردند.

دراین بازدیدشهردارورئیس شورای اسلامی شهرضمن متذکرشدن تعهدات صورت گرفته از سوی شهرک صنعتی شمس آباد با توجه به ترددشهروندان حسن آباداز این مسیر، پیگیری ورفع مشکلات احتمالی وموارد دیگرراخواستارشدند.

                                                                                                                                                                                                     

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7169
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:58 1403/1/28