اخبار شهردار «آگهی مناقصه عمومي » 1399/9/24

«آگهی مناقصه عمومي »

🔹شرکت/مؤسسه🔸

🔹شهرداری  حسن آبادفشافویه درنظر دارد به استنادمجوز شماره598/104 مورخه3/9/99 شوراي محترم اسلامي شهرنسبت به اجرای پروژه آسفالت...

«آگهی مناقصه عمومي »

🔹شرکت/مؤسسه🔸

🔹شهرداری  حسن آبادفشافویه درنظر دارد به استنادمجوز شماره598/104 مورخه3/9/99 شوراي محترم اسلامي شهرنسبت به اجرای پروژه آسفالت معابرسطح شهرحسن آبادفشافویه ازطریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط با حداقل رتبه 5(پنج)راه وباند واگذار نماید.لذاازکلیه شرکت هاوپیمانکاران واجدشرایط دعوت می گردددرصورت تمایل به شرکت درمناقصه فوق،آخرین قیمت پیشنهادی خودرابا عددوحروف درپاکت های دربسته تاپایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ07/10/99 براساس شرایط وضوابط ذیل به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسیدآن رادریافت نمائیدوچنانچه پس ازدریافت آگهی مناقصه،مایل به شرکت درمناقصه نمی باشیدمراتب راحداکثرتاپایان تاریخ فوق به صورت کتبی باذکرسمت به شهرداری اعلام نمائید.
1- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
 2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
3-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوندسپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهدشد.
4- ساير اسناد و اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است  
5- دارابودن شرایط احرازوصلاحیت فنی الزامی است 
🔹جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدامورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایید.                                                                                                                                                                 
🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8184
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:59 1400/2/22