اخبار شهردار «آگهی تجدید مناقصه عمومی» 1399/9/24

📣«آگهی تجدید مناقصه عمومی»
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادردیف3030101 بودجه مصوب سال1399 نسبت به اجرای پروژه  خريد،نصب واجرای دوربين هاي...

📣«آگهی تجدید مناقصه عمومی»
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادردیف3030101 بودجه مصوب سال1399 نسبت به اجرای پروژه  خريد،نصب واجرای دوربين هاي پايش تصويري (فازدوم) شهرحسن آبادفشافویهبااعتبار 20میلیاردریال  (به حروف بیست ميلياردريال ) با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واحرازوصلاحیت فنی ودارای مجوزات لازم ازمراجع ذیصلاح، ازطریق تجدیدمناقصه عمومی اقدام نماید
🔶بدینوسیله از كليه پيمانكاران و شركتهاي  واجد شرایط حقيقي و حقوقي، دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و داراي گواهي نامه ثبت نام مالياتي ارزش افزوده ؛ شناسه ملي ؛ كد اقتصادي  دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وپس ازتکمیل نسبت به تحويل به دبير خانه شهرداري حسن آبادفشافویه  اقدام نمایند نمایند. ضمناً مهلت قبول پیشنهادات حداکثرده روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم خواهدبود.
1- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
 2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
3-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوندسپرده آنان به ترتيب انصراف ضبط خواهدشد.
4- ساير اسناد و اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است  
5- دارابودن شرایط احرازوصلاحیت فنی الزامی است 
🔸جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدامورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایید.                                                                                                                                                      🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1750
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:32 1400/2/2