منوی اصلی

پیوندها

president

سازمان همیاری شهرداریها

امور ایثارگران استان تهران

ورود کاربران

 

 

به نام خدا 

دفترچه عوارض و بهاي خدمات

شهرداری

حسن آباد فشافویه 

 

سال

1397 

مستندات قانوني

مستندات قانوني وضع وتنظيم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري ها:

1)      آیین نامه مالي شهرداري مصوب 1346

ماده30- هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.

 

2)  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحيه هاي بعدي مصوب 1375

ماده 80- دروظايف شوراي اسلامي شهر:

بند16- تصويب لوايح برقراري یا لغو عوارض شهر و هم چنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

ماده77- (اصلاحي 27/8/1386) شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامین بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آیین نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايد.

طبق تبصره ماده 77:  عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور، قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو ان اقدام نمايد.

 

3) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

ماده 50- بند1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هريك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

4) باستناد بند ت ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوب 10/7/95) هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري توسط دولت ممنوع است.

5) مرجع رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در خصوص عوارض و بهاي خدمات، كميسيون موضوع ماده 77  قانون شهرداري ها است.

 

تعـاريف:

1-واحد مسكوني: عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد ياخانواده ها ساخته شده و شامل: اتاق، آشپزخانه، سرويس هاي لازم باشد. بديهي است انجام پاره اي ازفعاليت هاي مشخص مندرج درقوانين نيز درآن ها مجاز خواهد بود.

2-واحد تجاري: عبارت است از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به منظور استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث‌گرديده ‌و يا درآن ها ‌واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت مي‌نمايند.

تبصره1: ساختمان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري تجاري محسوب مي شوند.

3-واحد صنعتي: عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاه هاي صنعتي و اداري موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح اخذ نمايند.

4-واحد اداري : عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه براي استفاده واحدهاي اداري دستگاه هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان هاي نظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد.

5-واحدهاي آموزشي، ورزشي، درماني، فرهنگي، مذهبي: عبارت است ازكليه ساختمان هاي مربوط به آموزش وپرورش و آموزش عالي و بهداشتي و درماني، فرهنگي، هنري ، مساجد، حسينيه ها كه ازمراجع ذيصلاح مجوزهاي لازم را اخذ نموده باشند.

6-موسسات دولتي ووابسته به دولت ونهادهاي انقلاب اسلامي: كه بااصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از نظرپرداخت عوارض پذيره تجاري محسوب مي شوند.

7-پيلوت (پاركينگ): به قسمتي ازساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضايي شامل ستون ها و بدون ديوارهاي جدا‌كننده گفته مي‌شود كه فاصله زيرسقف آن ازگذر 20/2 متر باشد.

8-نيم طبقه تجاري: بالكن هاي داخلي واحدهاي تجاري اعم از اين كه  دسترسي آن از داخل واحد تجاري در نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده مي شود به عنوان نيم طبقه تجاري تلقي مي گردد.

9-تعميراساسي و غيراساسي: هرگونه عمليات ساختماني كه به تغيير درسازه ساختمان و يا طرح معماري آن بيانجامد تعميراساسي شمرده مي شود؛ و نياز به گرفتن پروانه ساختماني از شهرداري دارد. تعميراتي كه در سازه ساختمان و طرح معماري تغيير نمي دهد، غير اساسي شمرده مي شود.

10-مهندس ناظر: مهندس يا مهندسين واجد صلاحيتي كه رسماً مسئوليت نظارت بر انجام عمليات ساختماني را به‌عهده مي‌گيرند و بر اساس موازين قانوني مربوط عمل مي كنند. تشخيص صلاحيت مهندسين ناظر و امكان فعاليت آن ها در شهر حسن آباد علاوه بر دارا بودن پروانه اشتغال به كار به عهده شهرداري حسن آباد خواهدبود.

11-پروانه ساختمان: مجوزي است كه پس از طي تشريفات مربوط و رسيدگي و تاييد نقشه هاي ارائه شده براي احداث ساختمان از طرف شهرداري حسن آباد به صورت فرم با درج كليه موارد لازم صادر و يك نسخه آن را در اختيـار مالــك (يا قائم مقام قانوني او) قرار مي گیرد تا براساس آن نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايد.

12-خلاف: هرگونه عدم تطايق بين ضوابط و مقررات، پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب از يك طرف و عمليات ساختماني اجرا شده از طرف ديگر خلاف تلقي مي شود.

13-گواهي عدم خلاف: تاييديه اي است دال بر عدم وجود خلاف دركار اجرايي ساختمان كه برحسب تقاضاي مالك (يا قائم مقام قانوني او) در هر يك از مراحل عمليات اجرايي از طرف شهرداري حسن آباد صادر و نسخه آن در اختيار مالك قرار مي گيرد. بديهي است در صورت وجود خلاف، صدور اين تاييديه منوط و موكول به رفع آن مطابق قوانين موجود، خواهدبود.

14-گواهي پايان كار: تاييديه اي است كه پس از اتمام عمليات اجرايي ساختمان و عدم تشخيص تخلف نسبت به قوانين موجود از طرف  شهرداري حسن آباد به مالك (يا قائم مقام قانوني آن) تحويل مي شود.

15-قابليت: به پتانسيل و امكان پذيري استقرار كاربري (تجاري ـ خدماتي) درپلاك هاي سطح شهر قابليت اطلاق مي‌شود.

16-سطح خالص طبقات: عبارت است از سطح ناخالص طبقات يك ساختمان منهاي تمام فضايي كه براي پاركينگ، رفت و آمد و ... تخصيص داده شده است. مساحت ديوارهاي داخلي و خارجي جز سطح خالص طبقات محسوب مي گردد.

17-سطح ناخالص طبقات: عبارت است از جمع كل مساحت طبقات ساختمان با احتساب ديوارهاي خارجي (متراژ كل بنا، مفيد و غير مفيد)

18-سطح زيربنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده دركليه طبقاتي كه دريك قطعه زمين احداث مي شود.

19-پاركينگ: محل پيش بيني شـــده براي توقف خودروها دريك ساختمان و يا مجموعه ساختماني پاركينگ ناميــــده مي‌شود.

20-نماي ساختمان: همه بدنه هاي نمايان ساختمان اعم از اصلي و يا فرعي نماي ساختمان ناميده مي شود و با مصالح مناسب بايد روسازي شود.

21-عرصه: عبارت است از كل سطح قطعه زمين.

22-اعيان: كليه مستحدثاتي است كه بر روي ملك (عرصه) بنا گردد.

23-پيش آمدگي: به قسمتي از ساختمان در سمت گذر اطلاق مي شود كه نسبت به بر نهايي قطعه داراي بيرون زدگي باشد.

24-بالكن: بخشي از يك ساختمان است كه حداقل از يك طرف بدون ديوار يا جدا كننده ديگر بوده و با فضاي بيرون ارتباط مستقيم دارد.

25-راه دسترسي: هر قطعه زمين داراي حداقل يك ارتباط سواره با معابر شهري مي باشد. مبناي تشخيص دسترسي اصلي قطعه، با توجه به نوع كاربري قطعه و درجه معبر و يا معابر اطراف قطعه بر اساس ضوابط و مقررات هركاربري صورت مي پذيرد.

26-پيلوت: تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده و يا باز در زير تمام يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي گيرد. حداكثر سطح اشغال پيلوت معادل حداكثر سطح اشغال مجاز قطعه است. فضاي پيلوت مي تواند توسط ديوار محصور شده و يا از يك يا چند طرف فاقد ديوار محصور كننده باشد.

27-تراكم ساختماني: عبارت است از متراژ كل بنا به مساحت زمين و منظور از كل بنا، بناي مجاز طبقات به جز سطوح پاركينگ و مشاعات طبقات زيرزمين و همكف (درصورتيكه طبقه همكف و زيرزمين فاقد كاربري باشد) است.

توضيح: تراكم ساختماني عبارتست از تمام سطوح ساختمان اعم از زيرزمين و روي آن كه به استفاده مجاز منطقه (مسكوني، تجاري و...) اختصاص يابد و به عذر آن كه نيمي از زيرزمين از كف معبر و يا شيب طبيعي زمين پایین تر است نمي توان آن را جزو تراكم محسوب ننمود، مگر آن كه در پروانه، زيرزمين براي استفاده انبار طبقات، پاركينگ و يا‌تاسيسات منظور شود.

تراكم ساختماني مجاز، عبارت است از نسبت بناي مجاز به مساحت زمين كه براساس ضوابط طرح تعيين مي گردد. تراكم ساختماني پايه در كليه اراضي معادل 60% وسعت قطعه با كاربري پايه است و تعلق مازاد آن (تا سقف تراكم مجاز و كاربري انتفاعي مطابق پهنه مصوب) صرفاً با پرداخت پذيره عوارض تعيين شده توسط شوراي شهر حسن آباد و تصويب مراجع ذيربط مجاز است.

تعيين و تدقيق تراكم ساختماني و جمعيتي، بافت ها، محلات و بلوك ها تابعي از شاخص هاي متنوع مانند ميزان جمعيت مصوب براي كل محدوده و ... مي باشد.

28-حياط: بزرگ ترين و اصلي ترين فضاي باز ساختمان كه براي عملكردهاي مختلف از جمله نورگيري، ايجاد فضاي‌سبز خصوصي، فضاي بازي كودكان و جز آن استفاده مي شود. نسبت سطوح حياط اصلي و سطح زيربنا در طبقه همكف در مقررات طرح هاي توسعه شهري تعيين مي شود.

29-حياط خلوت: فضاي بازي است كوچكتر از حياط بيروني و معمولاً در منتهي اليه ديگر ساختمان, كه براي نورگيري و تهويه فضاهاي داخل ساختمان پيش بيني مي شود.

30-پاسيو: فضايي باز است كه به وسيله جداره هايي محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد يافته و وظيفه تامین نور و تهويه بخشي از ساختمان را در طبقات به عهده دارد.

31-نورگير: فضاي رو باز يا پوشيده با سقف معمولا شفاف در درون ساختمان، كه براي نورگيري و تهويه فضاهاي داخل ساختمان پيش بيني مي شود.

32-طبقه زيرزمين: عبارت است از طبقه اي كه بيش از 50% ارتفاع آن، پایین تر از سطح خيابان يا معبر مجاور باشد. (ملاك محور اصلي است.)

33-تفكيك: عبارت است از تقسيم قطعه زميني با يك پلاك ثبتي به دو و يا چند قطعه كوچك تر براساس حد نصاب تعيين شده در ضوابط به نحوي كه بتوان از نظر ثبتي هر جز حاصله را به طور مجزا مورد تملك قرارداد.

34-تجميع: عكس عمل تفكيك است به نحوي كه به توان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را تبديل به يك پلاك ثبتي نمود.

35-مجموعه مسكوني: قرارگيري چند ساختمان مسكوني در يك قطعه زمين است. ساختمان هاي مسكوني ممكن است به صورت ساختمان هاي ويلايي يا آپارتماني احداث شوند.

36-آپارتمان: مجموعه اي از چند واحد مسكوني يا غيرمسكوني واقع در يك ساختمان كه داراي قسمت هاي اختصاصي و مشاعي باشند.

37-بر زمين: عبارت است از حد نهايي امتداد عرض يك گذر كه لبه قطعه زمين را تعيين مي كند.

38-بر اصلاحي: آن حدي از قطعه زمين (ملك) است كه در امتداد گذر بوده و نسبت به موقعيت اوليه داراي عرض‌اصلاحي (عقب نشيني) باشد.

39-كاربري اراضي: عبارت است از نوع استفاده و بهره برداري از اراضي كه براساس صورتجلسه مورخ 10/3/89 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و سرانه آن ها عملكرد مجاز كاربري هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري تعريف شده است.

40-بلوك شهري: بخشي از گستره بافت شهري كه در لبه هاي پيراموني با خيابان هاي شرياني درجه دو و بالاتر، و در مواردي نيز با عوارضي مانند رودخانه، مسيل، راه آهن، خط مترو، آزاد راه و .... تعريف شده است.

41-شهرداري ميتواند دركاربري غير درصورت تقاضاي مالك حسب مورد نسبت به تنظيم توافق خريد تراكم و تغير كاربري در راستاي طرح و يا خارج از آن با موافقت مراجع ذيصلاح اقدام نمايد .

42-چنانچه موردي در تعرفه سال جاري تعبيه نشده باشد شهرداري مي بايست براساس تعرفه سال 96 اقدام نمايد.

43-عطف به بخشنامه شماره 88076-62 مورخ  28/6/85 مدير كل محترم دفتر امورشهري و روستايي و ضمائم پيوست اعلام مي دارد كليه بناهاي خلافي كه در كميسيون ماده صد شهرداري مطرح و محكوم به پرداخت جريمه گرديده و راي به ابقا آنان صادرشده مي‌بايست كليه عوارض قانوني متعلقه از قبيل عوارض پذيره، تراكم مازاد، تبديل كاربري و ... را بر اساس تعرفه عوارض جاري محاسبه و همراه با جريمه ماده صد پرداخت نماید.

 

 

 

((هر گونه تفسیر کلیه مواد و تبصره های دفتر چه تعرفه عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد))

 

«« فهرسـت مطالـب »»

عنــوان

صفحه

عوارض نوسازي

1

بهای خدمات عمومی شهر از املاک واقع در محدوده ، حریم و حوزه استحفاظی شهر

2

عوارض احداث بنا ازنوع مسكوني به صورت تك واحدي به ازاي هرمترمربع

3

عوارض احداث بناي صدور پروانه ساختماني مجتمع ها و آپارتمان هاي مسکوني

4

عوارض احداث بناي تك واحدي با كاربري تجاري

5

عوارض احداث بناي چند واحدي با كاربري تجاري

6

عوارض احداث بناي اداري خدماتي تك واحدي

7

عوارض احداث بناي مجتمع اداري

8

عوارض احداث بنا  با كاربري درماني ـ آموزشي ـ مذهبي ـ ورزشي

9

عوارض احداث بنا با كاربري صنعتي و كارگاهي

10

عوارض احداث بناي  ساير كاربري ها

11

عوارض بر تمديد پروانه ساختمان

12

بهاي خدمات بر تعيين كسري سرانه توسعه عمومي شهر

13

بهاي خدمات ناشي از بهبود حق بهره برداري عمومي شهر

14

حق كارشناسي و تاييد نقشه هاي اعياني به ازاي افزايش تعداد واحد

15-16

عوارض پذيره ديوار كشي و فنس كشي

17

عوارض پذيره بناهاي احداث شده قبل از تاسيس شهرداري

18

بهاي خدمات بابت احداث و تأمين سرانه هاي خدمات عمومي شهر

19

بهاي خدمات ناشي از تغيير مالكيت بنابر استعلام دفاتر اسناد رسمي

20

عوارض ايمني ساختمان (آتش نشاني)

21

بهای خدمات بیمه ساختمان های شهر

22

عوارض بر فضاي سبز

23

بهاي خدمات كارشناسي / فروش اوراق مناقصه و مزايده

24

بهاي خدمات حاصل از آماده سازي

25

 

 

 

 

 

«« فهرسـت مطالـب »»

 

عنــوان

صفحه

معافيت و تشويقات

26-27

عوارض قطع اشجار

28

بهاي خدمات ساليانه مهاجرين و اتباع خارجي

29

عوارض دفاتر صدور گواهينامه رانندگی و گذرنامه

30

بهاي خدمات حفاري ولكه گيري

31

بهاي خدمات و جرائم ناشي از جمع آوري ونگهداري وسايل و لوازم از محل سد معبر

32

عوارض ساليانه وانت هاي تك كابين ـ كاميونت ـ تريلرـ اتوبوس و موتورسيكلت

33

عوارض بر خطوط تاكسيراني

34

تبصره 11 قانون ماده صد شهرداري ها

35-36-37

آیین  نامه خدمات مديريت پسماند

38-39-40-41

آیین  نامه تقسيط عوارض

42-43-44

هزينه  خدمات صدور و تمديد پروانه فعاليت و اشتغال  ناوگان باري و مسافري

45

ماليات بر ارزش افزوده

46

عوارض بر واحدهای غیرنظام صنفی

47-48

عوارض كسب و پيشه

49

بهاي پايه صنوف مشمول نظام صنفي

50الي71

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (Copy of تنظيمات جديد تعرفه97.pdf)عوارض و بهاي خدمات شهرداری [عوارض و بهاي خدمات شهرداری حسن آبادفشافویه]3559 kB

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

93

تماس با شهردار

photo 2017 12 12 16 34 43

تصویر روز

بدون تصویر

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

1507588
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
396
742
4279
15332
17939
1507588

امروز: شنبه، 03 فروردين 1398